ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางมากับรถโดยสารประจำทางมาตรวจร่างกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 มี.ค. 2563
2 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มี.ค. 2563
3 ประกาศ ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 มี.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 มี.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ก.พ. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ธ.ค. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ มีสิทธิรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 มิ.ย. 2562
9 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. (ITA 61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 พ.ค. 2562
10 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8